• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Informasjon om ordninga

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, §3, regulerer moderasjonsordninger.

Foreldrebetaling skal for fyrste barn i barnehage ugjere maksimalt 6% av hushaldninga si samla personinntekt etter skattelova kap.12 og skattepliktig kapitalinntekt, med den fastsatte maksimalprisen som ei øvre grense.

Redusert foreldrebetaling

Det blir gitt reduksjon i foreldrebetalinga slik at den per barn utgjer maksimalt 6% av hushaldinga sine inntekter det siste året, eller dersom det er ein varig nedgang i hushaldninga si inntekt inneverande år som gjer at foreldrebetalinga utgjer meir enn 6% av hushaldninga sine inntekter.

Frå 01.01.23 vil hushaldningar med ei samla inntekt som er lågare enn kr.550 000 ha rett til redusert foreldrebetaling etter søknad.

Gratis kjernetid
Det blir gitt fritak for foreldrebetaling for 20 timer per veke til alle barn frå og med 1.august i det kalenderåret dei fyller to år og framt til skulestart dersom hushaldninga sine samla inntekter i det siste året er lågare enn inntektsgrensa fastsatt av Stortinget eller det er ein varig nedgang i hushaldninga sine inntekter i inneværande år som gjer at hushaldninga sine inntekter er lågare enn inntektsgrensa.

Frå 01.08.23 er inntektsgrensa for gratis kjernetid kr. 615 590.

Vedtak gjeld for eit barnehageår

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjeld for eitt barnehageår.

For søknader motteke før 1.august vil kommunen sitt vedtak gjelde frå 1.august og ut barnehageåret.

Blir det søkt etter 1.august, vil vedtaket gjelde frå fyrste heile månad etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Ein må søkje på nytt for kvart barnehageår.

Dokumentasjon av inntekt

Kommunen har førebels ikkje tilgang til å innhente inntektsopplysningar frå Skatteetaten.

Dersom hushaldninga ikkje har skatteopplysningar frå siste året, vil kommunen be søkjar om annan dokumentasjon på hushaldinga si inntekt.

Dersom det blir søkt om reduksjon med bakgrunn i varig nedgang i inntekt for inneverande år, må søkjar sende inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt og dokumentere ny inntekt.

Søkjar må sende inn dokumentasjon på inntekt sjølv.

Logg inn i www.altinn.no og finn meldingen "Skattemeldingen" dette er en pdf som skal sendast inn saman med søknaden.


Kven reknast som ei hushaldning?

Som ei hushaldning reknast ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Dersom foreldra har delt dagleg omsorg, skal foreldrebetalinga reknast ut i frå inntekta til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet.

Sjå utfyllande informasjon på udir.no si nettside her

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader